Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 66

2021

2022

2023
Azamethiphos
Cypermethrin
Ingen rapporter for Cypermethrin på dette nivå
Deltamethrin
Ingen rapporter for Deltamethrin på dette nivå
Hydrogenperoksid
Andre
Mer informasjon om virkestoffer ved behandling mot lakselus