Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 953

2021

2022

2023
Azamethiphos
Cypermethrin
Ingen rapporter for Cypermethrin på dette nivå
Deltamethrin
Hydrogenperoksid
Andre
Mer informasjon om virkestoffer ved behandling mot lakselus